Закрити

ПРО ВІДДІЛ

графік роботи відділу культури:

понеділок - четвер : 8.00 – 17.15

п’ятниця: 8.00 – 16.00

обідня перерва: 13.00 - 14.00 

субота, неділя - вихідні дні
 

Адреса: Черкаська область, м. Сміла, вул. Соборна, 83

e-mail: kultura_smila@ukr.net

тел: (04733) 4-10-54, (04733) 2-46-59


 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури виконавчого комітету міської ради (далі  – Відділ)  утворений в межах затвердженої структури та чисельності апарату в частині переданих повноважень у галузі культури відповідно до рішення Смілянської міської ради від 29.12.2016  № 35-6/VІІ  “Про структуру та загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів на 2017 рік”.

1.2. Відділ є виконавчим органом ради, підзвітним та підконтрольним їй. У своїй діяльності Відділ підпорядковується виконавчому комітету Смілянської міської ради, міському голові,  з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади є також підконтрольний управлінню культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації та Міністерству культури України.

1.3. Відділ керується в своїй роботі Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Смілянської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Міністерства культури України, управління культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації, цим Положенням.

1.4. Відділ у межах своїх повноважень, визначених цим Положенням, здійснює керівництво в галузі культури, релігії, туризму, мовної політики, національних меншин  та збереження культурної спадщини в  місті.


 

2. ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ВІДДІЛУ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Реалізація державної політики у сфері культури та мистецтва, організації  дозвілля населення, розвитку аматорської творчості  громадян.

   2.2. Підвищення ролі закладів культури в проведенні державної національної політики, поглибленні інтересу до української національної історії та культури, піднесення ролі народного мистецтва – джерела духовного і суспільного розвитку, впровадження в побут українських національних традицій, свят та обрядів.

    2.3. Створення умов для відродження і розвитку культури національних меншин, які проживають у місті Сміла.

    Координація дій відповідних структур, що здійснюють цю роботу.

   2.4. Забезпечення координації діяльності між закладами культури та творчими спілками.

   2.5. Забезпечення закладів культури кваліфікованими кадрами.

   2.6. Сприяння забезпеченню державної охорони пам'яток історії та культури.

   2.7. Координація дій з відповідними органами, організаціями та установами при організації та проведенні виставок, оформленні заявок  при встановленні пам’ятних знаків, дошок, пам’ятників, монументів. Здійснення нагляду за експозиціями.

       2.8. Організація та сприяння у проведенні загальноміських заходів, міжнародних, всеукраїнських, регіональних професійних та аматорських свят, фестивалів, конкурсів, концертів, виставок тощо.

       2.9. Координація дій організацій, що проводять на території міста масові культурно-мистецькі заходи.

       2.10. Організація та реалізація заходів з розвитку спеціальної мистецької освіти дітей та юнацтва. Розвиток  матеріально-технічної бази навчальних закладів мистецтва.

       2.11. Здійснення контролю за роботою бібліотек централізованої  бібліотечної системи  міста в установленому порядку,  забезпечення виконання Закону України "Про бібліотечну справу", сприяння покращенню комплектування бібліотечного книжкового фонду.

       2.12.Координація роботи міського краєзнавчого музею та музеїв на громадських засадах, музейних кімнат,  забезпечення виконання Закону “Про музеї та музейну справу”.

       2.13.Розробляє разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету комплексні і цільові програми розвитку галузей культури.

       2.14. Створює сприятливі умови для розвитку внутрішньої та міжнародної туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності на території міста.

    

3. ОСНОВні  ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

Власними (самоврядними) повноваженнями Відділу є:

    3.1. Ведення обліку закладів  культури міста.

    3.2. Ведення роботи з підбору і розстановки кадрів, організації їх навчання та підвищення кваліфікації.

    3.3 Вивчення, впровадження і поширення передового досвіду культурно-виховної роботи в діяльність відділу, закладів культури,творчих аматорських колективів, навчальних установ.

    3.4. Вжиття заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, покращення їх фінансового стану.

3.5.Організація роботи з документообігу: розгляд скарг, листів, заяв, пропозицій, ведення статистичної та інформаційної звітності про роботу відділу, а також підпорядкованих установ.

3.6. Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на галузь "Культура", аналіз і перевірка їх використання, внесення пропозицій і обґрунтування оптимальних нормативів бюджетного фінансування при формуванні бюджету міста.

3.7. Здійснення контролю за дотриманням  нормативів забезпечення об’єктів  соціально-культурного призначення та здійснення контролю за їх  введенням  в дію.

3.8. Подання даних про вільні приміщення закладів культури в установленому порядку до управління економічного розвитку.

3.9. Підготовка та подання в установленому порядку звітів, довідок, офіційних даних  про стан і розвиток культури, мистецтва в місті, відповідальність за її якість і об'єктивність. Організація збору та обробки інформації та формування банку даних, своєчасне доведення необхідної інформації до керівників закладів культури.

3.10. Розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників культури.


 

4. ПРАВА  ВІДДІЛУ

Відділ має право:

4.1. Отримувати від підпорядкованих установ та закладів культури, а також інших установ та організацій, що діють у відповідній галузі, інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань та обов'язків.

4.2. Здійснювати контроль за діяльністю підпорядкованих установ та закладів культури.

4.3. Здійснювати перевірки виконання рішень Смілянської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, власних актів, а також законодавчих та інших нормативних актів з питань культури.

4.4. Отримувати від місцевих органів державної виконавчої влади, установ та організацій культури необхідну інформацію, документи та законодавчі акти, що регламентують діяльність у сфері культури.

4.5. Розробляти та виносити на розгляд міської ради, її виконавчого комітету та міського голови проекти рішень, розпоряджень, пов'язаних з діяльністю установ та закладів культури, діяльністю Відділу, з питань розвитку культурного та мистецького життя у місті Сміла.

4.6. Самостійно ухвалювати рішення, видавати накази, доручення в межах своєї компетенції, що є обов'язковими для виконання підпорядкованими установами та закладами культури.

4.7. Проводити в установленому порядку тарифікацію та атестацію працівників підпорядкованих установ та закладів культури.

4.8. Вступати відповідно до напрямків своєї діяльності в правові та інші відносини як з державними, так і недержавними організаціями в Україні та за її межами.

4.9. Давати дозвіл на проведення культурно-мистецьких, художньо-спортивних акцій, гастрольної діяльності осіб, театрально-видовищних колективів на базі установ культури міста, які йому підпорядковані.

4.10. Сприяти залученню інвестицій у сферу культури та мистецтва.

4.11. Погоджувати положення культурно-освітніх, мистецьких та дозвільних закладів відпочинку і розваг, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Сміли, вносити зміни та доповнення до них.

4.12. Вносити відповідно до законодавства пропозиції щодо реєстрації статутів (положень) розташованих на відповідній території культурно-освітніх, мистецьких та дозвільних закладів відпочинку, розваг, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Сміли.

4.13. Вирішувати питання про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, дозвілля, відпочинку, розваг та мистецтва.


 

5. ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

        5.1. Забезпечення виконання актів законодавства України, наказів, постанов та рекомендацій Міністерства культури України, управління культури облдержадміністрації, здійснення контролю за їх реалізацією в межах компетенції Відділу.

       5.2. Сприяння підприємствам та установам у проведенні масових культурних і мистецьких заходів.

        5.3. Організація обліку неформальних мистецьких об'єднань, надання їм методичної і практичної допомоги в їхній діяльності.


 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ВІДДІЛУ

        6.1. Відділ очолює  начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

На посаду начальника призначається особа, яка є громадянином України, володіє державною мовою, має вищу освіту і стаж керівної роботи не менше п’яти років.

        6.2. Начальник Відділу в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства:

        6.2.1. Представляє інтереси міста в галузі культури українським іноземним юридичним та фізичним особам;

        6.2.2. Визначає та затверджує структуру і штатний розпис в межах доведеного фінансування та типових штатних нормативів;

       6.2.3. Призначає на посади та звільняє з посад працівників  централізованої бухгалтерії, керівників та працівників закладів культури відповідно до чинного трудового законодавства;

        6.2.4. Затверджує положення про централізовану бухгалтерію відділу та Положення підпорядкованих установ та закладів культури міста;

        6.2.5. Затверджує посадові обов'язки керівників та працівників закладів культури, бухгалтерів централізованої бухгалтерії ;

        6.2.6. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу, підпорядкованих установ і закладів культури, затверджує кошториси цих установ і закладів;

        6.2.7. Застосовує заохочення і дисциплінарні стягнення до працівників, керівників підвідомчих установ та закладів відповідно до чинного законодавства та в межах фонду оплати праці на поточний рік;

        6.2.8. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

        6.2.9. Відкриває в банківських установах розрахункові та інші рахунки, здійснює по них операції, підписує юридичні документи, видає доручення, довіреності;

        6.2.10. Розглядає заяви, скарги населення, проводить прийом громадян, представників установ, організацій;

        6.2.11. Дає відповіді на звернення та запити депутатів Смілянської міської ради, розглядає рекомендації постійних комісій міської ради, повідомляє їх про результати розгляду.

        6.3. При Відділі може бути створена громадська  рада з питань  організації роботи галузі та контролю за виконанням ухвалених рішень, інших питань, пов'язаних з діяльністю галузі.

        6.3.1. Рішення ради впроваджуються в життя наказами начальника Відділу.


 

7. ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

        7.1. Відділ культури є юридичною особою, має самостійний баланс відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп та фірмові бланки.

Місцезнаходження Відділу: м. Сміла, вул. Соборна,83.

        7.2. Матеріально-технічну базу Відділу становлять матеріальні цінності та кошти, облік яких веде централізована бухгалтерія Відділу.

        7.3. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

        7.4. Фінансування установ та закладів культури міста, проведення масових свят, фестивалів, пам'ятних і календарних дат, цільових програм і мистецьких проектів здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також за рахунок державних субвенцій різного рівня, спонсорських внесків юридичних та фізичних осіб, з інших джерел відповідно до чинного законодавства.

        7.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законом порядку.

        7.6. Відділ може бути ліквідований або реорганізований за рішенням міської ради у порядку, передбаченому чинним законодавством України.


 


 


 


 

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.

Реєстрація на сайті

Анонс тижня

14 травня

VII відкритий міський інклюзивний турнір з настільного тенісу, присвячений пам`яті Героя України В`ячеслава Чорновола, Спортивний зал Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 

 

Про електронні петиції

Шановні користувачі сайту, якщо Ви бажаєте створити нову петицію, або проголосувати за  вже створену, то дотримуйтесь вимог " СТАТУТУ територіальної громади міста Сміли ".

Ознайомитися з статутом територіальної громади міста Сміли

можна в розділі "Нормативні документи / СТАТУТ МІСТА /Стаття  16. Звернення і петиції, місцеві ініціативи смілян"

В разі порушення вимог цього СТАТУТУ , Ваш голос не буде врахований.

Профіль у соціальній мережі

Державні інформаційні ресурси

 

Надання житлових субсидій

КЕС

 

ОБЮ

 

NSZU

 

covid-19

 

 

 

 

FM-РАДІО «ТЯСМИН» 106.4