Закрити
14.06.2017 | 12:21

Затверджено рішенням Смілянської міської ради

від 11.11.2008 № 31 - 49 /V

 

 

Положення

про раду квартальних комітетів міста Сміли

 

1. Загальні положення.

1.1. Рада квартальних комітетів міста є органом, створеним міською радою з метою координації дій квартальних комітетів на території міста Сміли, сприяння у виконанні ними власних та делегованих повноважень, передбачених Законом України «Про органи самоорганізації населення».

1.2. Рада квартальних комітетів міста у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

 

2. Порядок створення.

2.1. Рада квартальних комітетів міста створюється рішенням міської ради, яка визначає її кількісний та персональний склад за поданням секретаря міської ради.

2.2. Добір кандидатур до складу ради проводиться секретарем міської ради на підставі вивчення думки жителів мікрорайонів, активу квартальних комітетів міста та депутатів міської ради.

2.3. Рада квартальних комітетів міста є юридичною особою, має розрахунковий рахунок в установах банку, є неприбутковою організацією.

2.4. Рада квартальних комітетів міста підлягає державній реєстрації.

2.5. Юридична адреса ради квартальних комітетів міста – м. Сміла, вул. Леніна, 37.

 

3. Завдання ради квартальних комітетів міста.

3.1. Координує роботу квартальних комітетів міста.

3.2. Сприяє виконанню рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території квартальних комітетів міста.

3.3. Надає методичну та практичну допомогу квартальним комітетам міста щодо питань їх діяльності.

3.4. Аналізує та узагальнює стан роботи квартальних комітетів міста, готує і вносить на розгляд міської ради, виконавчого комітету пропозиції щодо покращення їх роботи.

3.5. Вивчає позитивний досвід роботи органів самоорганізації населення як міста, так і інших міст та населених пунктів України. Сприяє впровадженню позтитивного досвіду в роботу квартальних комітетів міста.

3.6. Сприяє підготовці та проведенню звітів і виборів квартальних комітетів міста відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення».

 

 

 

4. Делеговані повноваження раді та головам квартальних комітетів

4.1. В галузі  економіки,  фінансів, управління комунальним  майном:

4.1.1. Разробка та внесення на пропозицій до програми  соціально-економічного розвитку міста,  окремих  міських цільових програм та організація їх реалізації.

4.1.2.  Участь у розробці проекту міського бюджету.

4.1.3. Формування пропозицій, розробка та сприяння у реалізації інвестиційних програм та проектів, що здійснюються  на території квартальних комітетів міста.

4.2. В галузі благоустрою міста:

4.2.1. Проведення робіт щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об`єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

4.2.2. Здійснення допомоги та контролю в межах повноважень, наданих законодавством України та міською радою за прибиранням територій, озелененням, вивозом  твердих побутових відходів.

4.2.3. Організація допомоги щодо здійснення контролю за належним санітарним станом територій, прилеглих до приватних домоволодінь.

4.3. В галузі споживчого ринку та послуг:

4.3.1. Внесення пропозицій міській раді та міському голові щодо розміщення та графіка роботи закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення на території квартальних комітетів міста.

4.3.2. Здійснення заходів щодо захисту прав споживачів – мешканців території квартальних комітетів міста.

 

4.4. В галузі транспортузв’язку та безпеки руху:

4.4.1. Внесення пропозицій міській раді та міському голові щодо:

- організації  нових маршрутів  та графіку руху;

- розміщення  автобусних  зупинок;

4.5.В галузі соціального захисту населення, молодіжної, сімейної політики, праці  та зайнятості:

4.5.1. Участь в розвитку та забезпеченні функціонування  системи адресної  соціальної допомоги пільговим та малозабезпеченим категоріям  населення, організація та здійснення  окремих соціальних програм на території квартальних комітетів міста.

4.5.2. Координація дій з реалізації державних, міських програм соціального захисту сімей, дітей-сиріт,  підлітків та молоді.

4.5.3. Внесення пропозицій міській раді, виконавчому комітету щодо організації заходів з реалізації  молодіжної та сімейної політики і їх фінансування.

4.5.4. Координація роботи щодо попередження правопорушень неповнолітніх.

4.5.5. Надання допомоги у реалізації програм та здійснення контролю за їх виконанням в межах повноважень, наданих законодавством України та міською радою, щодо реабілітації інвалідів, що проживають на території квартальних комітетів міста.

4.5.6. Видача довідок на проживання і реєстрацію, щодо складу сім’ї та розміру платежів за житлово-комунальні послуги, щодо наявності у будинку пічного опалення, щодо проживання та знаходження на утриманні померлого членів сім’ї, щодо вступу в управління і володіння спадковим майном, щодо сімейного стану призовника.

4.5.7. Складання актів щодо :

догляду та поховання за свій рахунок;

проживання та знаходження на утриманні;

свідчення фактичного проживання громадянина за адресою без реєстрації;

фактичного проживання громадянина в минулому без реєстрації при відсутності запису в будинковій книзі чи відсутності будинкової книги;

фактичного проживання дитини з матір’ю чи батьком, якщо вони зареєстровані за різними адресами;

факту поховання померлого за рахунок його родича чи іншої особи.

4.5.8. Видача характеристик мешканцям, що проживають на території квартальних комітетів міста.

4.6.  В галузі освітиохорони  здоров’я,  культури  та  спорту:

4.6.1. Сприяння проведенню фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, утриманню спортивних майданчиків.

4.6.2. Участь в розробці та реалізації перспективних планів системи освіти, охорони здоров’я, культури  та спорту на території квартальних комітетів міста, координація їх реалізації.

4.6.3. Сприяння запровадженню системи сімейної медицини та медичного обслуговування.

4.7.В сфері взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування:

4.7.1. Організація спільної роботи  щодо охорони громадського порядку. Сприяння роботі дільничних інспекторів міліції.

4.7.2. Сприяння міській раді та її виконавчому комітету у здійсненні  власних та делегованих  їм повноважень,  виконання рішень міської ради та інших нормативних правових документів.

4.8.  В  сфері роботи з населеннямгромадськими   організаціями, засобами   масової   інформації:

4.8.1. Здійснення взаємодії з громадськими об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, сприяння розвитку громадської ініціативи, підтримання  місцевих  традицій, звичаїв, свят.

4.8.2. Інформування населення через засоби масової інформації про проблеми соціально-економічного розвитку квартальних комітетів міста.

4.8.3. Ведення  особистого  прийому  громадян,  розгляд  заяв, скарг, колективних  звернень.

4.8.4. Проведення серед населення міста, безпосередньо та через засоби масової інформації, роз’яснювальної роботи щодо виконання правил благоустрою міста.

4.8.5. Інформування громадян про діяльність міської ради та її виконавчого комітету, в разі потреби організація обговорення проектів їх рішень з найважливіших питань.

 

5. Форми роботи та керівництво.

5.1. Основною формою роботи є засідання, які збираються її головою по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.

5.2. Очолює раду її голова, який призначається міською радою за поданням секретаря міської ради. Голова ради квартальних комітетів міста є членом виконавого комітету  міської ради.

5.3. Голова ради організовує роботу цього органу, скликає і проводить його засідання, організовує виконання рішень ради, представляє цей орган у відносинах з фізичними та юридичними особами.

5.4. У разі відсутності голови, або неможливості виконання ним своїх обов`язків з інших причин, його повноваження виконує заступник.

5.5.  Рада на своїх засіданнях приймає рішення, які носять рекомендаційний характер. Рішення приймаються більшістю голосів членів ради і підписуються головою ради або його заступником, що головував на засіданні.

5.6. Рішення ради квартальних комітетів міста, що не відповідає чинному законодавсту або прийняті з питань, не віднесених до її повноважень, зупиняються міською радою.

5.7. Рада квартальних комітетів міста підконтрольна та підзвітна міській раді.

6. Фінансово – матеріальна основа ради квартальних комітетів міста

6.1. Фінансовою основоюдіяльності ради квартальних комітетів міста є:

- кошти міського бюджету, які надаються міською радою для здійснення наданих повноважень;

- добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені законодавством.

6.2. Матеріальною основою діяльності ради квартальних комітетів міста є майно, передане міською радою в оперативне управління.

 

7. Термін повноважень та порядок припинення діяльності

7.1. Рада квартальних комітетів міста створена на термін повноважень ради даного скликання.

7.2. Термін діяльності ради квартальних комітетів міста вважається продовженим, якщо міська рада нового скликання не внесе зміни в дане положення. В такому разі термін повноважень ради квартальних комітетів міста продовжується на термін повноважень міської ради нового скликання.

7.3. Діяльність ради квартальних комітетів міста припиняється відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» та даного Положення.

7.4. У разі припинення діяльності ради квартальних комітетів міста фінансові ресурси та майно повертаються міській раді.

 

 

КЕРІВНИЙ СКЛАД  КВАРТАЛЬНИХ КОМІТЕТІВ МІСТА

( СТАНОМ  НА КВІТЕНЬ 2016 РОКУ ( зі змінами вулиць) )

 

№№

квар-ткому

голова квартального комітету,  адреса, телефон

Кільк.

жител.дворів

Вулиці та провулки, які входять до складу квартального комітету

1.

Коваленко Лудмила Сергіївна вул.С Морочковского,78,

 

097 916 45 69

 

2076 -

672

Тясминська,  Данила Виговського (Червоногвардійська), Молокова, Ростовська, Семена Морочковського (Стаханова),  Михайла Старицького (Баумана), Садова,  Достоєвського, Доватора, Жигулівська, Малишка, Зелена, Профспілкова.

Провулки: Сонячний,Садовий, Молокова,Тясминський, Данила Виговського (Червоногвардійський), Семена Морочковського (Стаханова), Ростовський, Доватора, Достоєвського, Сунківський

 

2.

Коломієць

Людмила

Петрівна

вул. Капітана Береста, 26,

4-49-54,

0637209526

 

1566 -

631

Сунківська (Литвинова), Гастелло, Польова, Кам’янська, Героїв Холодноярців (60 років СРСР), Михайла Яхненка (Кіровоградська),  Л.Чайкіної, Саксаганського, Ткаченка, З.Космодем’янської, капітана Береста (Червонопрапорна)

Провулки:  Сунківський (Литвинова), Гастелло, Восток, Цегельний, Л.Чайкіної, Саксаганського, Перемоги, Михайла Яхненка (Кіровоградський),  Тополиний, Кам’янський

 

3.

Стахурська

Олена

Олегівна

пров. Житомирський, 1 (Щорса)

4-65-70,

0979600914

1200 -

434

Незалежності (Леніна) №№ 1-29, Мічуріна, Ротондівська (Косіора),  В’ячеслава Чорновола (Дзержинського), Героїв Небесної сотні (Петровського), Генерала Дерев’янка (Фурманова), Набережна, Ш.Алейхема, Фруктова, Р.Ролана, Житомирська (Щорса)

Провулки: Мічуріна, В’ячеслава Чорновола (Дзержинського), Житомирська (Щорса), Героїв Небесної сотні (Петровського), Пролетарський, Р.Ролана

 

4.

Бойко

Світлана Олександрівна,

вул. Волошкова, 16 (Котовського)

2-40-29, 4-57-31

(по суботах)

0931600442

1374 -

540

Волошкова (Котовського), Молодогвардійська, Успенська (Воровського), Графська (Урицького), Вишнева, Михайла Максимовича (Енгельса), Родини Бобринських (Артема), Черняховського, Ентузіастів, Орлова, Зоряна

Провулки: Волошковий (Котовського), Успенський (Воровського), Графський (Урицького), Ентузіастів

 

5.

Коротя

Надія

Леонідівна,

вул.Папаніна,35,

4-40-47

452 -

263

Севастопольска з № 26, Канарського, Папаніна, Музична, Кузнечна, Яблочкова, Типографська,  Пилипа Орлика (П.Лумумби), Перемоги № № 1- 27, Михайла Дорошенка №№ 5,7 (Червоноармійська)

6.

Довженко

Інна Андріївна,

вул.Соборна,32

(Свердлова)

097070774871

893 -

324

Соборна  №№ 1-71, 2-86 (Свердлова), Білякова, Крилова Дніпровська, Черкаська, Ширшова, Островського, Ірдинська

Провулки: Білякова, Крилова, Червоний, Аптекарський, Черкаський

7.

Владімірова

Ольга

Василівна,

вул.Софіївська ,27 к.3 (Семашко)

0664708375,

0637395415

4-24-32

948 -

392

Юрія Кондратюка (О.Невського), Севастопольська №№ 1-25а, Софіївська (Семашка), Сенатора, Отаманів Соколовських (Войкова), Міщенка, Паторжинського

Провулки: Белгородський, Курський, Сенатора, Софіївський (Семашка), Юрія Кондратюка (О.Невського)

8.

Гундар

Наталія

Євгеніївна,

вул. 1 Грудня,114/1

(5 Грудня)

4-67-12

0677583947

 

1885 -

772

Одеська до № 42, Трипільська (Комунарська) №№ 92-102, 112-134, Лаврентія Похилевича (Лазо) (парні номери), Чкалова з № 80-до кінця, Горького з № 87-до кінця,  1 Грудня (5 Грудня) з №87-до кінця, Тімірязєва з № 91 до кінця, Осавули Василя Бурки (Будьонного), Гагаріна, Тітова, Івана Підкови (Фрунзе), Пушкіна, Гоголя, Осіння (Шевченка), Смоленська № 9,11,2-32, Чмиренка, Гречківська (9 Січня), 8 Березня, Колгоспна №5, 7), Червономіська (непарні номери), Березова, Привітна

Провулки: Одеський (непарні номери), Лаврентія Похилевича (Лазо), Тимофія Медведєва (Серп і Молот), Чмиренка, Пушкіна

9.

Санжаровська

Олена

Степанівна,

вул.Горького,66/1,

4-16-64

 

1345 –

511

Трипільська (Комунарська)  №№ 10-88, Тімірязєва

№№ 5-92, 1 Грудня №№ 1-88 (5 Грудня),

Горького №№ 1-88, Чкалова №№ 2-73, Надії Світличної №№ 1-54 (Крупської), Лаврентія Похилевича непарні номери, №№ 1-43, (С.Лазо), Одеська №№ 44-67, Івана Піддубного (Перекопська)

Провулки: Трипільський (Комунарський), Короткий, Посадочний (Штерна)

10.

Вербюк

Віра

Валеріївна,

вул.Кольцова, 11,

0988702450

 

2200 -

900

О.Вишні, Алатирська, Юрова (Якіра), Кольцова,

Тургенєва, Канашська, Романа Шухевича (Кузнецова), Механічна, Уманська (до № 33), Трипільська №№ 23-33 (Комунарська), Курчатова, Н.Курченко, Л.Українки, Шишкіна, Незалежності №№ 96-102 (Леніна), Бонівура,

Слов’янська, Н.Левицького

Провулки: Новий, О.Вишні, Тургенєва, Кольцова, Юровий (Якіра),  Федосіївський (Лібкнехта), Сахарний, С.Разіна, Механічний, Л.Українки, Курчатова

11.

Кузнєцова

Віра

Федорівна

вул. Нахімова, 32,

0634083374

 

1100 –

294

Нахімова, Маяковського, Любомирська (Мікояна), Заводська (Блюхера), Ольги Олійник (Р.Люксембург), Чернишевського, Семена Палія (Андрєєва), Рафінадний бульвар, Незалежності №№ 89-109, Родини Бобринських №№ 117-176 (Артема), Першодрукаря Івана Федорова №№ 104-204 (Федорова)

Провулок: Нахімова

12.

Лисиця

Володимир Олексійович

вул.Сріблянська, 8 (Орджонікідзе)

0936733155,

4-65-72

1392 –

568

Соборна - зал. переїзд -міст,  №№ 111-198 (Свердлова),

Родини Бобринських №№ 75-105 (Артема), Одеська- зал.переїзд - до кінця , №№ 75-105,  Сакко і Ванцеті, Сріблянська (Орджонікідзе), Платона Майбороди (Ватутіна), Київська, Технічна, Надії (К.Цеткін)

Провулки: Серебрянський, Симбірський,

Яцьківський (Орджонікідзе), Толбухіна, Платона Майбороди (Ватутіна), Технічний, Рафінадний

 

13.

Андрющенко

Тетяна

Володимирівна,

вул.Ромейка,59,

4-00-45

0637987244

 

770 –

353

В.Гордієнко від №62 до вул.Соборної (Свердлова ),

Соборна від мосту до кінця, №№ 173-179 та №№ 206-222 (Свердлова),  Ромейка, Першодрукаря Івана Федорова №№ 1-9 (Федорова).

Провулки: Мальовничий (Свердлова), Макаренка, Ромейка, 2-й Жовтневий, Шмідта, Транзитний, Гордієнко

Залізничні казарми

14.

Шелудько

Іван

Вікторович,

вул. Світанкова, 19 (Жукова)

2-25-65

0989906055

 

1050 –

425

Олекси Бакуменка (Калініна), Некрасова, Чехова, Ломоносова, Менделеєва, Гайдара, Франка, Матросова, Смирнова, Северина Наливайка (Боженка), Пермська, Світанкова (Жукова), Енергатична (Луначарського), Броніслава Козловського (Красіна), Мечнікова, Тараса Шевченка (Жовтнева) №№ 71а,73

Провулки: Некрасова, Клавдії Шульженко (Червоних Партизан), Чехова, Гайдара

15.

Андріанов

Микола

Георгійович,

вул. Олександра Довжненка,52 (Белінського)

5-35-73, 4-31-85 (роб.), 0673934527

646 –

280

Юрія Пасхаліна від вул.Жовтневої до вул.Павлова (Репіна), Олександра Довженка (Белінського), Весела, Філатова,Далекосхідна №№ 2-13, Павлова, Кударя, Тараса Шевченка (Жовтнева) № 28,  Коцюбинського №№1-17

Провулки: Далекосхідний, Залізничний

16.

Васильєва

Наталія

Іванівна,

вул. Телеграфна, 34,

0977072587

1570 –

672

Кременчуцька, Леся Курбаса (2-ї П’ятирічки), Василя Симоненка (К.Маркса), Івана Багряного (Кірова), 28 –го Червня (26-го Червня), Полтавська, Далекосхідна, Радіщева, Коцюбинського, Мазура, Захисників України (до моста) (Краснопресненська), Горліса-Горського (Кронштадська), Якова Водяного (Московська), Телеграфна, Б.Хмельницького (№№ 2-19), Тараса Шевченка №№ 5, 14а (Жовтнева)

Провулки: Івана Багряного (Кірова), Уральський, Юрія Дрогобича (Суворова), Василя Симоненка (К.Маркса), Чайковського, Вокзальний, Б.Хмельницького

18.

Загральський

Юрій

Валентинович,

вул. Лісна, 27,

0734769280

596 –

294

Лісова, Академіка Вернадського (Радянська), Добролюбова, Захисників України №№ 41-76 (Краснопресненська), Переяславська

Провулки: Переяславський

 

19.

Пляченко

Олександра Володимирівна,

вул. Героїв УПА,  24 (Н. Сергієнко)

096 4881606,

063 9898405

1080 –

550

Василя Стуса (Ленінградська), Ю.Коробейніка, Волгоградська,  Героїв УПА (Н.Сергієнко), Платона Симиренка (Піонерська), Лисова, Мирошніченка, Мінська, Орешкова, В.Гордієнко №№ 1-73, до переїзду

Провулки: Амурський, ВолгоградськийВасиля Стуса (Ленінградський), Пугачова, Кримський, Західний

 

20.

Нікульченкова

Тамара

Олександрівна,

вул.Громова, 89,

2-91-89, 0634885539

2100 –

735

Громова №№ 1-155, 66-300, Комарова, Старшини Шевченка, Ковпака, Левенця, Юрія Тютюнника (Комсомольська), Тичини, Академіка Григорія Проскури (Панфілова), Івана Дороганевського (Чубаря), Толстого, Марата, Вавілова, Олекси Гірника (Чекістів), Михайла Морозенка (П.Морозова), Зарічна, Седова, Корольова, Можайського, Верещагіна, Туполева

Провулки: Левенця, Вавілова, Олекси Гірника (Чекістів)

21.

Костенко

Марія

Олексіївна,

вул.Вільямса,17,

2-96-29, 4-40-53 (роб.)

0668356297

912 –

381

Вільямса, Смілянська, Заслонова, Леваневського, Громова №№ 2-64, Нагорного, Сєрова, О.Кошового, композитора Лисенка (академіка Лисенка), І.Ле, Квіткова

Провулки: Вільямса, СмілянськийГромова, Леваневського

 

22.

Зінченко

Ніна

Іванівна,

вул. Олімпійська, 3,

тел.

 

1728 –

688

Кармелюка, Івана Мазепи (Дімітрова), Львівська, Луганська, Карбишева, Героїв Крут (Арсенальна), Єсеніна, Григорія Сковороди (Волочаївська), Ювілейна, Берегова, Олімпійська, Рилєєва, Декабристів, Пірогова, С.Ковалевської, Будівельників, Калинова, Каштанова, Дружби, Весняна, Ак.Баха, Терешкової, Богдана Скробута (Пархоменка), Полковника Болбочана (Парижської Комуни), Набережна

Провулки: Кармелюка, С.Ковалевської, Богдана Скробута (Пархоменка), Ак.Баха, Леоніда Бикова (Парижської Комуни), Львівський, Береговий

 

23.

Лопіна

Валентина

Борисівна,

вул.Котляревського,

21,

2-86-00,

0962957293

 

1880 –

781

Глібова, Молодіжна, Жуковського, Першотравнева, Котляревського, Ціолковського, Стеценка, Абрикосова (30-річчя ВЛКСМ), Станіславського, Сурікова, Миру, Праці, Сормовська, Клубна

Провулки: Праці, Котляревського, Жуковського, Станіславського, Робітничий, Глібова, Дружби

24.

Голубніченко

Світлана

Анатоліївна,

вул. Першодрукаря Івана Федорова,37 (Федорова)

4-21-37

4-50-51(роб),

0637278746

786 –

263

Першодрукаря Івана Федорова,№№ 8-102,№№11-127 (Федорова), Симбірська, Герцена, Нижньозаводська, І.Богуна

Провулки: Першодрукаря Івана Федорова (Федорова), Попова, М.Раскової, Левенцова, Лермонтова

 

 

ГОЛОВА  РАДИ КВАРТКОМІВ – Костенко Марія Олексіївна ,

тел.: 2 – 96 – 29 (дом.), 066-835-62-97,

бухгалтер Завгородня Неля Іванівна,

0635620611, роб. 96-2-76

ГОЛОВА  РАДИ КВАРТКОМІВ – Костенко Марія Олексіївна , тел.: 2 – 96 – 29 (дом.),

066-835-62-97,

бухгатер Завгородня Неля Іванівна, 0635620611,

роб. 96-2-76

Автор: Admin

Реєстрація на сайті

Анонс тижня

14 травня

VII відкритий міський інклюзивний турнір з настільного тенісу, присвячений пам`яті Героя України В`ячеслава Чорновола, Спортивний зал Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 

 

Про електронні петиції

Шановні користувачі сайту, якщо Ви бажаєте створити нову петицію, або проголосувати за  вже створену, то дотримуйтесь вимог " СТАТУТУ територіальної громади міста Сміли ".

Ознайомитися з статутом територіальної громади міста Сміли

можна в розділі "Нормативні документи / СТАТУТ МІСТА /Стаття  16. Звернення і петиції, місцеві ініціативи смілян"

В разі порушення вимог цього СТАТУТУ , Ваш голос не буде врахований.

Профіль у соціальній мережі

Державні інформаційні ресурси

 

Надання житлових субсидій

КЕС

 

ОБЮ

 

NSZU

 

covid-19

 

 

 

 

FM-РАДІО «ТЯСМИН» 106.4